Stručná historie Egypta

Egypt je nejdéle existujícím státem na světě. Jeho písemně doložená historie sahá do doby 3000 let p.n.l. a relativně kultura…

Egypt je nejdéle existujícím státem na světě. Jeho písemně doložená historie sahá do doby 3000 let p.n.l. a relativně kultura ovládající zpracování kovů (mědi) zde byla prokazatelně již asi o tisíc let dříve. 

4000 p.n.l. Podél řeky Nil existují dva státy. Království horního a dolního Egypta, v obou se daří remeslům, zvláště pak zpracování mědi. Nicméně samo území tehdejšího Egypta je na kovy velmi chudé.

3000 p.n.l. Faraon Meni sjednocuje obě království pod svou vládu, hlavním městem se stává Memfis a pro dějiny přichází čas slávy tisíce let trvající egyptské říše.

Někdy mezi tím jsou stavěny pyramidy jako hrobky pro mrtvé zdejší vládce (jimž historie udržela jejich specifické jméno faraon). Jak byly stavěny se neví, existují sice obrázky tisíců otroků vlekoucích těžké balvany na smyku, nicméně mnoho odborníků tvrdí, že Egypt v době stavby pyramid neměl dostatek obyvatel pro podobnou práci. Jiní naopak tvrdí, že v případě nákupu otroků z okolních zemí by se dala taková pyramida za zhruba dvacet až třicet let postavit, a tak by opravdu bylo možné vládci za jeho života postavit hrobku. Faktem je, že žádné jiné lidské stavby nevydržely tak dlouho, ani nejsou zahalené takovým závojem tajemství.

2300 p.n.l. Úpadek královské moci vyústil v rozpad říše.

2100 p.n.l. Znovusjednocení Egypta, Hlavním městem se stávají Théby.

mezitím Egyptská říše vzkvétala, města bohatla z obchodu, nastalo zlaté období. Umění je velmi ceněno, i ta nejposlednější nádoba na obilí je velmi pracně zdobená. Stavba hrobek, jež mají navždy zabezpečit přetrvání Egypťanovy nesmrtelné duše není zdaleka jen výsadou faraonů. Každý majetný občan, který si to může dovolit posílá otroky pracovat na nějaké hrobce. Umění balzamovačů je všudypřítomné.

1700 p.n.l. Vpád Hyksósů. Jelikož o něm existují záznamy pouze ze strany Egypta, tak jsou pochopitelně Hyksósové ti zlí barbaři, jež vypalují města a znásilňují ženy. Co se doopravdy dělo se neví. A jako v každé krizi se od sebe horní a dolní Egypt na čas oddělily.

1500 p.n.l.  Znovusjednocení země, následují náboženské rozpory, Faraon Achnaton vyhlašuje víru v jediného boha Atona (slunce) a přenáší hlavní město do Amarny – neboli města Achetaton (jde o první významný pokus o zavedení de facto klasického monoteismu, jaký historie zná – mírně historicky nepřesnou, ale čtivě zajímavou pozicí na toto téma je román Egypťan Sinuhet). Následuje Tutanchamon, který oficiálně vrací víru ve staré bohy a hlavní město do Théb. Přes tyto vnitřní problémy si Egypt vojensky podmaňuje rozsáhlá území. (Například Sýrii, Palestinu.. Proto současní egypťané prohlašují, že jde o jejich historické území, a občas se jej pokouší znovu dobýt silou.) Nicméně po smrti faraona Tutanchamona říše pomalu upadá.

1000 p.n.l. Vláda kněží, Egypt postupně upadá, ztrácí vzdálenější území, opět se rozpadá na dvě nezávislá království – ale stále je dějiny označují za samostatné. Později ale následují zhruba dvě století nadvlády Peršanů.

332 Egypt dobyl Alexandr Veliký. Země byla začleněna do jeho velké říše, ale jak u mnoha podobných rychle vzniklých impérií, které historie zná, ta se po Alexandrově smrti rozpadla.

Až do roku 30 p.n.l. Vládnou Ptolemaiovci. Z jejich dynastie je poslední královna Kleopatra, jež páchá roku 30 p.n.l. V průběhu dobytí své říše římem sebevraždu.

30 p.n.l. až 395 n.l. Egypt spadá pod nadvládu Říma. Ta je ukončena až rozpadem Římské říše.

Následuje zařazení pod historického nástupce Říma, neboli Byzantskou (Východořímskou) říši.

640 Dobyli Egypt Arabové, vládci se stávají chalífy dosazení guvernéři. Křesťané z Římských dob buď konvertují k uctívání Islámu, nebo si pod názvem koptové budují kláštery v poušti. Nastává islamizace a historie si zaškrtne až do dnešních dnů Egypt jako muslimskou zem.

1000 Centrem nadvlády Arabů se stává dnešní hlavní město, Káhira.

12 stol Egypt na krátko dobyli křesťané z křížových výprav, jsou ale nuceni se jej opět vzdát.

Do roku 1517 vládnou Mamelukové (původně otroci, později využíváni u vojska, nakonec roku 1250 první Mamelucký sultán).

1517 Dobytí Egypta Turky. Historie si je jako nové vládce pradávného regionu zaznamená na dalších více jak  300 let.

1798 Napoleon napadá Egypt a dobývá jej. Jako snad ve všech zemích jimž vládnul, i zde je veřejností široce nenáviděn.

1801 Egypt „osvobozují od Napoleona“ Britové spolu s částí Egyptské armády vedené Muhamadem Alím. Ten se vzápětí stává Egyptským Pašou, nadvláda Turecké říše je následně jen formální. Evropský vliv postupně sílí.

1869 otevřen Suezský průplav, stavěný po 10 let. U jeho ústí do Středozemního moře vystavěn přístav Port Said.

1882 Britové aby „ochránili své investice“ okupují Egypt. Země nicméně historie zemi vidí stále na mapách jako oficiální součást Turecka až do roku 1914.

1922 Oficiálně vyhlášeno nezávislé Egyptské království. Nicméně země je stále podřízena Britům.

1942 Porážka nacistů (kteří Egypt okupovali) u El Alamein.

1953 Vyhlášena republika. V následujících letech dějiny zažily několik válek s Brity, Francouzi a Izraelci. Ty definitivně končí až 1979 dohodami V Camp Davidu.

2011 Po dlouhé sérii demonstrací odstoupil samovládce Mubarak.