Posts Tagged ‘Historie’

Stručná historie Polska

Čtvrtek, 16 února, 2012

Náš severní soused Polsko má velmi bohaté dějiny, od samého začátku se dá říci, že bylo to tam jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. Pro situaci jaká se tam v průběhů historie odehrávala našel historik Norman Davies asi nejlepší označení – Hřiště Boha.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Černé Hory

Pátek, 3 února, 2012

Archeologické nálezy dokazují, že území Černé Hory bylo osídleno již v paleolitu. Civilizovanější osídlení historie připomíná až s příchodem Illyrů, které jako vůbec většinu tehdejší kulturnější Evropy podrobil mocný antický Řím. Na konci čtvrtého století našeho letopočtu, při rozpadu Říma na dvě části, Černá Hora připadla té části východní (zvláště po úpadku Západu).

(Pokračování textu…)

Stručná historie Holandska

Pondělí, 30 ledna, 2012

Na úvod proč zde není není nadpis historie Nizozemska – jde o to, že většinou v historickém kontextu se mluvilo právě o Holandsku. Území dnešního Nizozemska bylo před naším letopočtem osídleno germánskými kmeny. Ty byly mírně ovlivňovány Římskou říší a po jejím pádu se staly součástí říše Francké a následně její Východofrancké části.

(Pokračování textu…)

Gorlitz neboli Zhořelec

Sobota, 7 ledna, 2012

Gorlitz neboli u nás Zhořelec (a pro lužickosrbské slovanské bratry Zhorjelc) je německé pohraniční město, které leží na hranicích s Polskem. Patří k Sasku a má kolem šedesáti tisíc obyvatel. Druhá novější přeshraniční polovina je polský Zgorzelec.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Německa

Čtvrtek, 29 prosince, 2011

Nejstarší stopy historie lidského osídlení na území, kde se dnes nachází Německo, jsou ze starší doby kamenné. Pračlověkovy stopy je možno najít blízko Heidelbergu, Maueru, u Lipska či a nabo hlavně u Neandertalu (ano, jestli vám tento název něco sugeruje, tak je to správně).

(Pokračování textu…)

Stručná historie Dánska

Sobota, 17 prosince, 2011

Území dnešního Dánska začaly kolem roku tisíc před naším letopočtem osidlovat různé germánské kmeny, asi k nejznámějším patří novější příchozí Jutové, Anglové a Sasové, kteří se v pátém a šestém století vydali na Britské ostrovy a na jejich místo přišli severogermánské kmeny, předkové dnešních Dánů.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Finska

Středa, 12 října, 2011

Dnešní Finsko bylo v období kolem začátku našeho letopočtu osídleno jen velmi řídce různými laponskými kmeny. Ale kolem roku 100 našeho letopočtu se na pobřeží Estonska objevily kmeny Finů, které se začaly přeplavovat do Finska a pomalu ho osidlovat. Ale tyto kmeny nevytvořily nic, co by připomínalo klasickou státní strukturu.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Švédska

Středa, 21 září, 2011

Nejstarší stopy lidského osídlení ve Švédsku se nachází na jihu země a jsou přibližně z období deset tisíc let před naším letopočtem. Ačkoliv zdejší území bylo na nehostinném severu, pozůstatky osídlení z doby bronzové ukazují na překvapivě vysokou kulturní a civilizační úroveň. V době Říma je známo, že zdejší kmeny udržovaly obchodní kontakty s mocným impériem. Ale významnější zápis do dějin Evropy se začal odehrávat až přibližně od osmého století našeho letopočtu s příchodem éry Vikingů.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Rakouska

Neděle, 11 září, 2011

Přibližně od 7. století před našim letopočtem bylo Rakousko pod vlivem tzv. Halštatské kultury – její jméno  vzniklo právě na základě jména středorakouského města Hallstatt. Ale v tomtéž období pod Alby dorazil iránský kmen Skythů. Keltové je definitivně vytlačili kolem 4. století před naším letopočtem. V tomto období zde vznikly také různá keltská království jako Noricum či Rhaetia. Kolem druhého století na tato území se začaly tlačit germánské kmeny, ale území se na konec stalo součástí Římské říše (15 p.n.l Rhaetie a 8 p.n.l. Noricum).

(Pokračování textu…)

Stručná historie Islandu

Úterý, 23 srpna, 2011

První známé osidlování Islandu začalo někdy kolem osmého století našeho letopočtu. Osadníky byli hlavně norští mořeplavci, ale také irští kněží. Postupně zde Vikingové vytvořili zvláštní státní útvar opírající se převážně o vládu starších, později v roce 930 zde vznikl fungující až do dnešních dnů sněm Althing.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Maďarska

Úterý, 16 srpna, 2011

Na konci doby bronzové území dnešního Maďarska obývali Ilyrové a Thrákové, po  nich se zde ještě objevili Skythové a následovali je Keltové. Kolem druhého století před naším letopočtem Panonii začal ovlivňovat Řím a o sto let později se stala součástí Republiky a následně Impéria. V pátém století se zde objevily germánské kmeny, ty ale velmi rychle vytlačili Avaři, které zase vystrnadily slovanské kmeny. Na konci osmého století sem přitáhly maďarské kmeny, které ovládly nejen celé území, ale na krátko jejich vliv sahal až do Bavor a německého krále přinutili platit daň.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Albánie

Sobota, 6 srpna, 2011

Území dnešní Albánie v období přibližně tisíc let před naším letopočtem osídlily různé indoevropské kmeny, podobně jako celý Balkánský poloostrov. V pátém století před naším letopočtem zde začaly vznikat různé ilyrské státečky, které byly v roce 168 p.n.l. začleněny do římského impéria. Později se stala součástí jeho východní části Byzance. Ta ale postupně slábla a na toto území přicházely různé kmeny – Gótové, Hunové, Bulhaři, Slovani a také sicilští Normani.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Mauricia

Středa, 8 června, 2011

Dnes se nám Mauricius spojuje s tropickým rájem, na kterém žije nemalé množství lidí. Ale lidské osídlení zde má docela krátkou historii.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Izraele

Sobota, 14 května, 2011

Na území Izraele se dá říci, že vznikaly dějiny celého světa. Tento region má velmi bohatou, zvláště starověkou historii, ale stát Izrael jako takový je relativně mladým výtvorem, uměle vytvořeným po druhé světové válce.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Libye

Pátek, 22 dubna, 2011

Pobřežní část území dnešní Libye má docela dlouhou historii sahající až do fénických časů, kdy na něm vznikaly kolonie později přecházející z rukou Kartága do rukou antického Říma. Tehdy vznikly provincie Tripolsko a Kyrenaika, které historie rozeznávala místo Libye další dva tisíce let.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Turecka

Pátek, 29 května, 2009

Území dnešního Turecka bylo vždy ve své historii spojeno s historií jak Asie tak Evropy. Nejstarším významným státním útvarem byla říše Chetitů, později ji rozvrátil příchod různých kmenů z Evropy, na pobřeží se osídlili Řekové a později území ovládla mocná Perská říše, tu rozvrátil Alexandr Makedonský, jeho následníky vytlačil Řím, po jeho rozdělení dlouhou dobu vládla regionu slavná Byzanztská říše, kterou potom porazila a nahradila Osmanská říše. A teprve s jejím postupným rozpadem definitivně završeným porážkou v první světové začínáme mluvit o Turecku.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Portugalska

Sobota, 23 května, 2009

Území dnešního Portugalska ve starověku obýval keltský kmen Lusitanů. Jeho pobřeží ve 3. století před naším letopočtem ovládlo Kartágo a po jeho pádu nastoupil Řím, který původní keltské obyvatele porazil definitivně až v období vlády císaře Augusta. Ve IV. až V. století Portugalsko jako jedna z prvních zemí v Evropě přijalo křesťanství (samozřejmě pokud nepočítáme římské období.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Brazílie

Pondělí, 23 března, 2009

Nejstarší stopy osídlení v Brazílii mají více než 8 tisíc let. Není stále naprosto přesně jisté jestli tehdejší Indiáni přišli ze severu nebo přepluli přes Tichý oceán. Před příchodem evropanů, či přesněji Portugalců, na území Brazílie žilo přibližně 2000 různých kočovnických kmenů. Přesný počet obyvatel není znám, odhady jsou mezi 1 až 3 miliony.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Argentiny

Sobota, 21 března, 2009

V předkolumbijském období v Argentině kočovné kmeny indiánů živící se lovem, které nevytvořily žádný státní subjekt v podobě jako známe z Evropy či jako v Americe byly říše Inků (ta ale pravděpodobně ovládala i severozápadní část území dnešní Argentiny) či Aztéků. Podle různých odhadů na začátku 16. století, kdy začala evropská kolonizace Argentiny, jich zde žilo kolem 300. tisíc.

(Pokračování textu…)

Stručná historie Austrálie

Pátek, 20 března, 2009

První obyvatelé Austrálie, kterým se dnes říká Austrálci či Aboridžinci, se na kontinentu usídlili pravděpodobně před 40-60 000 lety. Osidlování probíhalo pravděpodobně v několika vlnách z Jihovýchodní Asie – tehdy díky nižším úrovním oceánu a pohybu zemské kůry byly tyto kontinenty téměř spojeny řadou ostrůvků. Nevytvořili žádnou civilizaci, až do příchodu Evropanů to byli lovci a sběrači.

(Pokračování textu…)